ماندگارترین آواهای انتظار زنده یاد مرتضی پاشایی:

۳۰۸۸۰ : یکی هست

۶۳۰۷۵ : جاده یکطرفه

۶۶۱۰۷ : نگران منی

۶۳۰۷۸ : عصر پاییزی

فعالسازی آوای انتظار مرتضی پاشایی از طریق ارسال یکی از کد های فوق به ۸۹۸۹

توجه :این آوا ها مربوط به اپراتور همراه اول است.