قیمت روز سیم کارت دائمی ۰۹۱۲

قیمت روز سیم کارت ۰۹۱۲ در بازار(قیمت ها حدودی است.) آذر ماه۱۳۹۳

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۱ ******************************* ۲/۶۰۰ میلیون تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۲ ******************************* ۱/۴۰۰ میلیون تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۳ ******************************* ۸۹۰ هزار تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۴ ******************************* ۷۵۰ هزار تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۵ ******************************* ۶۵۰ هزار تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۶ ******************************* ۵۷۰ هزار تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۷ ******************************* ۴۴۰ هزار تومان

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۸ ******************************* ۴۹۰ هزار تومان(صفر)

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۹ ******************************* ۳۳۰ هزار تومان(صفر)

سیم کارت ۰۹۱۲ کد ۰ ******************************* ۳۵۰ هزار تومان(صفر)

توجه: قیمت های فوق با توجه به خرید و فروش در بازار است و ممکن است روزانه تغییر کند .
قیمت های فوق توسط سامانه خرید و فروش سیم کارت تعیین شده است.

جهت بازدید از نمودار تغییرات قیمت سیم کارت ۰۹۱۲ درماه های سال کلیـــــــــــــــــک کنید.

قیمت روز سیم کارت 0912
قیمت روز سیم کارت ۰۹۱۲
قیمت روز سیم کارت
قیمت روز سیم کارت