تعویض سیمکارت زمانی لازم است که سیمکارت سوخته و یا سیمکارت مفقود شده در این زمان با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت سیمکارت مفقود و ارائه کارت ملی میتوانید اقدام به تعویض سیمکارت نمایید . لازم به ذکر است هزینه تعویض سیم کارت مبلغ ۹۵۰۰ تومان است .