منظور از سیم کارت دائمی ۰۹۱۲ صفر این است که این سیم کارت تاکنون هیچگونه تماس و پیامک نداشته باشد و درغیر اینصورت این سیم کارت کارکرده محسوب می شود.

لازم به ذکر است که نقل انتقال سیم کارت ۰۹۱۲ بدون برقرای تماس و پیامک هیچ تاثیری در صفر بودن آن نخواهد داشت.

منبع خبر: سامانه خرید و فروش سیم کارت (www.0912sim.ir)

سیم کارت دائمی 0912 صفر و کارکرده چیست؟
سیم کارت دائمی ۰۹۱۲ صفر و کارکرده چیست؟