جهت فعالسازی اینترنت ایرانسل دائمی و اعتباری از کد های زیر استفاده نمایید:

کد فعالسازی اینترنت ایرانسل
کد فعالسازی اینترنت ایرانسل